WNT bij meerdere (WNT-)functies

Home > Kennisbank WNT > Anticumulatieregels > Meerdere (WNT-)functies

Welke WNT-normering  geldt  als een topfunctionaris meerdere functies heeft? 

Samenloop van functies bij dezelfde WNT-instelling

Als een topfunctionaris ook een niet-topfunctie vervult bij dezelfde instelling, dan is de WNT-norm van toepassing op het totaal van de bezoldiging van alle vervulde functies. 

Uitzondering: de werkzaamheden als medisch specialist zijn niet genormeerd. 

Samenloop met functie bij (WNT-)gelieerde rechtspersonen

De totale bezoldiging van een topfunctionaris bij de WNT-instelling inclusief een andere bezoldiging bij dezelfde of een gelieerde rechtspersoon mag op grond van WNT artikel 2.1 lid 5 en 6 niet hoger zijn dan het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. De werkzaamheden als medisch specialist worden niet genormeerd door de WNT. 

De WNT hanteert een eigen definitie voor gelieerde rechtspersonen. De reikwijdte van de WNT- definitie is beperkter dan de voor de financiële verslaggeving gebruikelijke definities voor gelieerde rechtspersonen.

In het kort komt het erop neer dat uitsluitend rechtspersonen waarop een WNT-instelling invloed van betekenis heeft als gelieerde rechtspersoon kan worden aangemerkt. Een nadere uitleg van de definitie (WNT artikel 1.1 lid m) is hier te vinden. 

Samenloop van functies bij verschillende WNT-instellingen

NB: Het is de verantwoordelijkheid van de topfunctionaris zelf om een situatie als bedoeld in artikel 1.6a  te melden, want de betrokken WNT-instellingen hebben geen inzicht in alle bezoldigingsafspraken. De melding van de samenloop van functies moet door alle betrokken instellingen worden gemeld in de WNT-verantwoording. Bij overschrijding wordt een deel van de meest recent overeengekomen bezoldiging aangemerkt als onverschuldigd betaald.

De beoordeling en correctie van overschrijdingen kan complex zijn. Het is aan te raden om een deskundige te raadplegen. 

Samenloop van functies bij WNT-instelling en niet-WNT instelling