Valt de organisatie onder de WNT?

Home > Kennisbank WNT > WNT in hoofdlijnen > Valt de organisatie onder de WNT?

Er zijn ruim 6.000 organisaties die onder de WNT vallen....

Met het stappenschema van topinkomens.nl kan worden vastgesteld of de WNT op uw organisatie van toepassing is. 

De WNT-instellingen die onder het ministerie van BZK vallen, zijn bovendien opgenomen in het WNT-register. Het WNT-register heeft een informatiefunctie. Ook als een instelling niet is opgenomen in het register kan er een uit de wet voortvloeiende WNT-plicht zijn. 

De WNT-plicht voor zorginstellingen

In bijlage 1 van de WNT, onderdeel VWS, wordt aangegeven welke instellingen in de zorgsector onder de WNT vallen.  Op de site jaarverantwoordingzorg .nl wordt dit nog verder toegelicht. Het ministerie van VWS geeft onder andere aan dat eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) zijn uitgezonderd van de WNT. Met de invoering van de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza)  per 1 januari 2022 zijn ook de definities van zorginstellingen aangepast. 

Zijn er meerdere WNT-sectoren van toepassing?

Als er meerdere criteria van toepassing zijn, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling die ook voldoet aan het criterium gesubsidieerde instelling, dan moeten voorrangsregels worden toegepast. Een WNT-instelling kan slechts onder één ministerie  en één ministeriële regeling vallen. 

De WNT geldt ook voor collectieve beheersorganisaties

De meeste onderdelen van de WNT zijn op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten ook (overeenkomstig) van toepassing op collectieve beheersorganisaties. 

(WNT-)gelieerde instellingen

De WNT kent ook (WNT-)gelieerde  instellingen, waarop de regelgeving van toepassing is. Meestal gaat het om (klein-)dochters van WNT-instellingen, die zelf niet als WNT-instelling  worden aangemerkt. Zie voor de gevolgen verder bij Meerdere (WNT-)functies en WNT bij verbonden rechtspersonen.

.