Valt de organisatie onder de WNT?

Home > Kennisbank WNT > WNT in hoofdlijnen > Valt de organisatie onder de WNT?

Er zijn ruim 6.000 organisaties die onder de WNT vallen....

  • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

  • Zorg- en jeugdhulpinstellingen en zorgverzekeraars.

  • Onderwijsinstellingen.

  • Woningbouwcorporaties.

  • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

  • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen).

  • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en gedurende een periode van tenminste drie jaar zijn verstrekt.

  • Zelfstandige bestuursorganen ( ZBO’s).

  • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt.

  • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.

Met het stappenschema van topinkomens.nl kan worden vastgesteld of de WNT op uw organisatie van toepassing is.

De WNT-instellingen die onder het ministerie van BZK vallen, zijn bovendien opgenomen in het WNT-register. Het WNT-register heeft een informatiefunctie. Ook als een instelling niet is opgenomen in het register kan er een uit de wet voortvloeiende WNT-plicht zijn.

Uitzondering voor bepaalde zorginstellingen

Het ministerie van VWS geeft aan dat eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) zijn uitgezonderd. De WNT is niet van toepassing.

Zijn er meerdere WNT-sectoren van toepassing?

Als er meerdere criteria van toepassing zijn, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling die ook voldoet aan het criterium gesubsidieerde instelling, dan moeten voorrangsregels worden toegepast. Een WNT-instelling kan slechts onder één ministerie en één ministeriële regeling vallen.

De WNT geldt ook voor collectieve beheersorganisaties

De meeste onderdelen van de WNT zijn op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten ook (overeenkomstig) van toepassing op collectieve beheersorganisaties.

(WNT-)gelieerde instellingen

De WNT kent ook (WNT-)gelieerde instellingen, waarop de regelgeving van toepassing is. Meestal gaat het om (klein-)dochters van WNT-instellingen, die zelf niet als WNT-instelling worden aangemerkt. Zie voor de gevolgen verder bij Meerdere (WNT-)functies en WNT bij verbonden rechtspersonen.

.