Discussie over WNT-vragen

Home > Kennisbank WNT> WNT Controle en handhaving > Discussie over WNT-vragen


Mogelijke aanleidingen tot discussies

In de praktijk leidt de uitvoering van de WNT en de controle daarop regelmatig tot discussies.

Deze kunnen natuurlijk gaan over het beloningsbeleid als het WNT-maximum door de topfunctionaris en/of de RvT/RvC als onvoldoende wordt gezien om een goede bestuurders aan te trekken of te behouden en daarbij de grenzen van de WNT worden verkend.

Maar meestal gaat het om fouten of verschillen van inzicht bij de toepassing van de WNT-regels. De WNT en de bijbehorende regelgeving is complex, de meeste organisaties worden af en toe met WNT-vraagstukken geconfronteerd en hebben daarom weinig kennis en ervaring op dit terrein. Ook discussie met de controlerend accountant is soms lastig omdat deze vaak wordt verlegd naar WNT-specialisten van het accountantskantoor. En tenslotte zijn de WNT-specialisten het ook niet altijd met elkaar eens; soms zijn er binnen het complexe wettelijk kader zelfs verschillende zienswijzen mogelijk.

Discussie is prima en ook niet te vermijden. Maar het is dan wel belangrijk om deze op tijd te voeren.

Voorkom discussie of bereid deze goed voor

 • Zorg ervoor dat bij het maken of aanpassen van afspraken over bezoldiging met topfunctionarissen altijd een WNT-check wordt uitgevoerd.

 • Als er twijfels zijn over de mogelijke WNT-gevolgen van afspraken, zorg dan voor een onderbouwing van het standpunt van de instelling. Vraag de accountant ruim voor de jaarafsluiting of hij dit standpunt onderschrijft.

 • Start op tijd met de voorbereiding van de WNT-verantwoording. zodat eventuele op te lossen issues ook tijdig naar voren komen.

Hulpmiddelen voor de onderbouwing

Naast wet- en regelgeving kunnen de volgende informatiebronnen behulpzaam zijn bij de onderbouwing:

  • Vraag en Antwoord veel gestelde vragen op de site van topinkomens.nl

  • Reacties op het Forum uitvoering WNT

  • Zelf stellen van een vraag op het Forum uitvoering WNT (niet voor sectorregelingen)

  • Stellen van een vraag over een sectorregeling bij de WNT-helpdesk van het betreffende ministerie.

  • Advies van een externe WNT-deskundige

Verschil van inzicht tussen instelling en accountant

Als de discussie met bovenstaande informatiebronnen niet tot een gemeenschappelijk standpunt leidt, dan zal met de accountant moeten worden overlegd hoe dit in de WNT-verantwoording zal worden verwerkt.

Uiteindelijk zal er over de definitieve aanpak overeenstemming met de externe accountant moeten zijn. De instelling maakt uiteindelijk de jaarrekening op, maar bij gebrek aan overeenstemming heeft dit repercussies voor de accountantsverklaring. Zie Controleprotocol WNT 2022.

Als de accountant concludeert dat er sprake is van een onverschuldigde betaling en de instelling en/of de topfunctionaris gaat daar niet mee akkoord, dan zal de accountant dit moeten melden bij het ministerie van BZK. De WNT-toezichthouder van de het ministerie voor de betreffende sector zal het dossier vervolgens gaan beoordelen en een uitspraak daarover doen.

De topfunctionaris maakt zelf bezwaar.......

Het komt in de praktijk ook voor dat de instelling en de accountant het in beginsel eens zijn over de aanpak, maar dat een (ex-) topfunctionaris en/of de intermediair (bij interim) bezwaar maken. Bijvoorbeeld bij een terugvordering van een onverschuldigde betaling of tegen de wijze waarop het overgangsrecht wordt toegepast.

Vanuit een goed werkgeverschap moet ook deze discussie zorgvuldig worden gevoerd. Bovendien zouden in het bezwaar ook argumenten naar voren kunnen komen die een ander licht op het issue werpen. Soms wordt de topfunctionaris dan nog door de RvT/RvC in staat gesteld om zelf nog extern advies in te winnen om daarmee de meningsverschillen te overbruggen.

Uiteindelijk moet de instelling bepalen wat er in de WNT-verantwoording wordt opgenomen. Als dit leidt tot een onverschuldigde betaling dan moet deze worden ingevorderd. Als de topfunctionaris zijn bezwaren handhaaft, dan kan hij deze aan de rechter voorleggen.