WNT-Nieuws


Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 is vastgesteld

 (augustus 2023)

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2024 vastgesteld op € 233.000 (2022: € 223.000). Het bezoldigingsmaximum van 2023 is geïndexeerd met 4,1% en vervolgens afgerond naar boven.  De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  zijn daarbij ook bekendgemaakt.  

Zie voor nadere informatie deze publicatie in de Staatscourant

De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties, media) worden naar verwachting in november gepubliceerd. 

Bij ongewijzigd beleid zullen de sectormaxima 2023 worden verhoogd met 4,1% en vervolgens afgerond naar boven. 

De WNT-groepsverantwoording 2023 is ook niet controleerbaar voor de accountant.

(22 mei 2023)
Dit bericht is relevant  voor WNT-instellingen die onderdeel zijn van een groep.

Op 15 februari heeft de NBA, de beroepsorganisatie van de accountants, het bericht gepubliceerd dat er geen accountantsverklaringen zullen worden afgegeven bij WNT-groepsverantwoordingen over 2022.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat  de problemen nog niet zijn opgelost. Op 17 mei heeft de NBA, de beroepsorganisatie van de accountants, het bericht gepubliceerd dat WNT-groepsverantwoordingen over 2023  ook niet controleerbaar zijn voor de accountant.

Instellingen blijven wettelijk verplicht om een WNT-verantwoording op te stellen en te publiceren, maar er zullen waarschijnlijk ook geen accountantsverklaringen zullen worden afgegeven bij WNT-groepsverantwoordingen over 2023. Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk. 

De WNT-groepsverantwoording 2022 wordt nu niet gecontroleerd door de accountant.

(17 februari  2023)
Dit bericht is relevant  voor WNT-instellingen die onderdeel zijn van een groep.

Op 15 februari heeft de NBA, de beroepsorganisatie van de accountants, het bericht gepubliceerd dat er geen accountantsverklaringen zullen worden afgegeven bij WNT-groepsverantwoordingen over 2022.

Wat is er aan de hand?

De accountant is sinds 2013 de 1e lijnscontroleur voor de WNT-gegevens die door de instelling worden gepubliceerd. De werkzaamheden van de accountant zijn voorgeschreven in het Controleprotocol WNT.

Het ministerie van BZK heeft in november 2022 een ‘’verduidelijking’’ van de Uitvoeringsregeling WNT gepubliceerd, die ingrijpende gevolgen heeft voor de WNT-groepsverantwoording.

Het Controleprotocol WNT 2022 houdt geen rekening met deze aanscherping van de regeling. Daarom is dit onderdeel van het controleprotocol voor 2022 niet meer uitvoerbaar.


In overleg tussen ministerie en NBA is besloten om geen accountantsverklaringen af te geven bij WNT-groepsverantwoordingen over het jaar 2022. De gegevens over 2022 zullen worden betrokken bij de controle over 2023.

Instellingen moeten de WNT-groepsverantwoording 2022 wel opstellen en publiceren. Daarbij behoeft nog geen rekening te worden gehouden met de nieuwe regels. 

Wat moeten instellingen nu gaan doen?

Instellingen kunnen het jaar 2023 gebruiken om het systeem van interne doorbelastingen waar nodig aan te passen en de cijfers over 2022 met terugwerkende kracht te corrigeren.

Dit kan ertoe leiden dat de stichting of B.V. waar de bestuurder in loondienst is niet meer alle loonkosten van de bestuurder kan doorberekenen aan andere WNT-instellingen binnen de groep als daardoor het bezoldigingsmaximum wordt overschreden.

Omdat niet alle kosten kunnen worden doorbelast ontstaat er een verliespost.

De onverschuldigde betalingen die – achteraf bezien – in 2022 zijn ontstaan moeten waarschijnlijk ook worden teruggevorderd.

Daarnaast moet de WNT-groepsverantwoording 2023 worden uitgebreid met de gedetailleerde bezoldigingsgegevens voor elke topfunctie die binnen de groep wordt vervuld, inclusief vergelijkende cijfers 2022.

Het wordt dan ongetwijfeld een uitdaging om de bezoldigingen compact en transparant te presenteren. 

Jaarlijkse WNT update 2023 van WNTadvies.nl

 (januari 2023)

Ons jaarlijks overzicht van de veranderingen ten opzichte van 1 januari 2022 kan hier worden gedownload.  

Als u deze nieuwsbrief in de toekomst (kosteloos) per email wilt ontvangen mail naar nieuwsbrief@WNTadvies.nl met vermelding van uw naam, organisatie en functie. 

Veranderingen WNT-groepsverantwoording  (4 november 2022, update 6 december 2022)

De Beleidsregels WNT 2023 bevatten geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2022. 

De Uitvoeringsregeling gaat met ingang van 2023 uit van een ingrijpende aanpassing van de WNT-verantwoordingsplicht als gebruik wordt gemaakt van de WNT-groepsverantwoording.
Tot nu toe moet  in de groepsverantwoording  van elke topfunctionaris worden aangegeven op welke rechtspersonen  de verantwoording betrekking heeft. 

Volgens de gewijzigde regeling moeten  de bezoldigingsgegevens van elke verantwoorde functionaris per dienstverband worden vermeld. Dit kan vanaf het boekjaar leiden tot ingrijpende veranderingen in de opzet en omvang (!) van de WNT-verantwoording. De administratieve lasten en controlekosten zullen ongetwijfeld sterk stijgen.  

WNT-deskundigen zetten vraagtekens bij de noodzaak van deze uitbreiding van de rapportage. Het ministerie stelt zich op het standpunt dat (de letter van) de wet dit vereist.  

Zie verder de pagina  WNT-groepsverantwoording . Deze wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 

Alle bezoldigingsmaxima voor 2023 zijn vastgesteld

 (december 2022)

Inmiddels zijn alle bezoldigingsmaxima voor het komende jaar weer gepubliceerd. 

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2023 vastgesteld op € 223.000 (2021: € 216.000). Een verhoging met 3, 2%. 

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en de bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren  (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn ook vastgesteld door de verschillende ministeries. Deze zijn te vinden  op topinkomens.nl  De maxima zijn geïndexeerd met 2,9% en vervolgens afgerond naar boven. Door de afronding ligt de werkelijke indexering tussen  2,0% en 3,5%.  

Regeling Inkoop voorwaardelijk pensioen van ABP eindigt per 31-12-2022

 (november 2022)

De werkgever behoeft dus geen premie meer af te dragen. In 2022 betaalt de werkgever nog een premie van 3,0% van de loonsom, dus dit heeft ook  effect op de loonkosten.

In 2006 is het voorwaardelijk pensioen geïntroduceerd als opvolger van de VUT regeling. Medewerkers die vóór 1 januari 2006 in dienst waren bouwen daarmee extra pensioenrechten op. Deze regeling is van toepassing voor de werknemers die pensioen opbouwen bij het ABP (Rijksoverheid en lagere overheden,  onderwijssector, academische ziekenhuizen).
Een vergelijkbare regeling voor de sector woningcorporaties is al eerder (eind 2020) beëindigd.

Voor de WNT-bezoldiging telt de premie tot en met 2022 als pensioenpremie mee voor de bezoldiging , ook voor de bestuurders die geen pensioenrechten aan deze regeling kunnen ontlenen. Het beëindigen van de regeling leidt dus tot een lagere bezoldiging, er ontstaat meer ruimte voor salaris. 

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2023 is vastgesteld

 (september 2022)

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2023 vastgesteld op € 223.000 (2022: € 216.000). Het bezoldigingsmaximum van 2022 is geïndexeerd met 2,9% en vervolgens afgerond naar boven.  De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  zijn inmiddels ook vastgesteld.  

Zie voor nadere informatie deze publicatie in de Staatscourant

De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties, media) worden naar verwachting in november gepubliceerd. 

Alle bezoldigingsmaxima voor 2022 zijn vastgesteld

 (december 2021)

Inmiddels zijn alle bezoldigingsmaxima voor het komende jaar weer gepubliceerd. 

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2022 vastgesteld op € 216.000 (2021: € 209.000). Een verhoging met 3,3%. 

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en de bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren  (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn ook vastgesteld door de verschillende ministeries. Deze zijn te vinden  op topinkomens.nl  De maxima zijn geïndexeerd met 3,0% en vervolgens afgerond naar boven. Door de afronding ligt de werkelijke indexering tussen 3,0% en 3,6%.  

Evaluatie WNT 2020 afgerond

 (18 december 2020)

In 2020 is de tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens afgerond. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet en is onderverdeeld in een drietal sporen, (1) doeltreffendheid, (2) doelmatigheid en (3) potentiële neveneffecten van de WNT.

Aan de evaluatie liggen tien onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. Daarnaast hebben er nog twee validatie-onderzoeken bij WNT-instellingen en accountantskantoren plaatsgevonden. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport. 

Kabinetsreactie

Minister Ollongren (BZK) geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat ze graag in overleg gaat in hoeverre de evaluatie aanleiding geeft tot wijziging van wet- en regelgeving. Gelet op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zal dit in een volgende kabinetsperiode gebeuren. Het is dus een ''beleidsarme'' evaluatie geworden. 

De belangrijkste conclusies op de drie onderzoekssporen zijn:

Alle stukken zijn te lezen via topinkomens.nl