WNT-Nieuws


Beleidsregels en Uitvoeringregeling WNT 2023 gepubliceerd

(4 november 2022)

De Beleidsregels WNT 2023 bevatten geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2022.

De Uitvoeringsregeling gaat met ingang van 2023 uit van een ingrijpende aanpassing van de WNT-verantwoordingsplicht als gebruik wordt gemaakt van de WNT-groepsverantwoording.
Tot nu toe moet in de groepsverantwoording van elke topfunctionaris worden aangegeven op welke rechtspersonen de verantwoording betrekking heeft.

Volgens de gewijzigde regeling moeten de bezoldigingsgegevens van elke verantwoorde functionaris per dienstverband worden vermeld. Dit kan vanaf het boekjaar leiden tot ingrijpende veranderingen in de opzet en omvang (!) van de WNT-verantwoording. De administratieve lasten en controlekosten zullen ongetwijfeld sterk stijgen.

WNT-deskundigen zetten vraagtekens bij de noodzaak van deze uitbreiding van de rapportage. Het ministerie stelt zich op het standpunt dat (de letter van) de wet dit vereist.

Accountants studeren nog op de gevolgen van deze nieuwe regels.

Regeling Inkoop voorwaardelijk pensioen van ABP eindigt per 31-12-2022

(november 2022)

De werkgever behoeft dus geen premie meer af te dragen. In 2022 betaalt de werkgever nog een premie van 3,0% van de loonsom, dus dit heeft ook effect op de loonkosten.

In 2006 is het voorwaardelijk pensioen geïntroduceerd als opvolger van de VUT regeling. Medewerkers die vóór 1 januari 2006 in dienst waren bouwen daarmee extra pensioenrechten op. Deze regeling is van toepassing voor de werknemers die pensioen opbouwen bij het ABP (Rijksoverheid en lagere overheden, onderwijssector, academische ziekenhuizen).
Een vergelijkbare regeling voor de sector woningcorporaties is
al eerder (eind 2020) beëindigd.

Voor de WNT-bezoldiging telt de premie tot en met 2022 als pensioenpremie mee voor de bezoldiging , ook voor de bestuurders die geen pensioenrechten aan deze regeling kunnen ontlenen. Het beëindigen van de regeling leidt dus tot een lagere bezoldiging, er ontstaat meer ruimte voor salaris.

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2023 is vastgesteld

(september 2022)

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2023 vastgesteld op € 223.000 (2022: € 216.000). Het bezoldigingsmaximum van 2022 is geïndexeerd met 2,9% en vervolgens afgerond naar boven. De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn inmiddels ook vastgesteld.

Zie voor nadere informatie deze publicatie in de Staatscourant .

De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties, media) worden naar verwachting in november gepubliceerd.

Jaarlijkse WNT update 2022 van WNTadvies.nl

(januari 2022)

Ons jaarlijks overzicht van de veranderingen ten opzichte van 1 januari 2021 kan hier worden gedownload.

Als u deze nieuwsbrief in de toekomst per email wilt ontvangen mail naar nieuwsbrief@WNTadvies.nl met vermelding van uw naam, organisatie en functie.

Alle bezoldigingsmaxima voor 2022 zijn vastgesteld

(december 2021)

Inmiddels zijn alle bezoldigingsmaxima voor het komende jaar weer gepubliceerd.

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2022 vastgesteld op € 216.000 (2021: € 209.000). Een verhoging met 3,3%.

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en de bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn ook vastgesteld door de verschillende ministeries. Deze zijn te vinden op topinkomens.nl De maxima zijn geïndexeerd met 3,0% en vervolgens afgerond naar boven. Door de afronding ligt de werkelijke indexering tussen 3,0% en 3,6%.

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2022 is vastgesteld

(september 2021)

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2022 vastgesteld op € 216.000 (2021: € 209.000). Het bezoldigingsmaximum van 2021 is geïndexeerd met 3,0% en vervolgens afgerond naar boven.

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn inmiddels ook vastgesteld Deze zijn te vinden via topinkomens.nl.

De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties, media) worden naar verwachting in november gepubliceerd.

Evaluatie WNT 2020 afgerond

(18 december 2020)

In 2020 is de tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens afgerond. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet en is onderverdeeld in een drietal sporen, (1) doeltreffendheid, (2) doelmatigheid en (3) potentiële neveneffecten van de WNT.

Aan de evaluatie liggen tien onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. Daarnaast hebben er nog twee validatie-onderzoeken bij WNT-instellingen en accountantskantoren plaatsgevonden. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport.

Kabinetsreactie

Minister Ollongren (BZK) geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat ze graag in overleg gaat in hoeverre de evaluatie aanleiding geeft tot wijziging van wet- en regelgeving. Gelet op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zal dit in een volgende kabinetsperiode gebeuren. Het is dus een ''beleidsarme'' evaluatie geworden.

De belangrijkste conclusies op de drie onderzoekssporen zijn:

  • De WNT is doeltreffend in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector.

  • De doelmatigheid van de WNT is vanwege de complexiteit van de WNT voor verbetering vatbaar.

  • Het is niet vast te stellen of zich niet-beoogde neveneffecten van de WNT voordoen of hebben voorgedaan op het gebied van loongebouw, omvang en samenstelling van bestuur en kwaliteit van bestuur. Op het gebied van arbeidsmobiliteit lijken er zich wel niet-beoogde invloeden van de WNT voor te doen.

Alle stukken zijn te lezen via topinkomens.nl

VPL-regeling woningcorporaties* eindigt per 31-12-2020

(december 2020)

De werkgever behoeft dus geen VPL-premie meer af te dragen. In 2020 is de premie nog 3,7% van de loonsom, dus dit heeft ook effect op de loonkosten.

VPL staat voor Vut-Prepensioen-Levensloop. In 2006 is deze regeling geïntroduceerd als opvolger van de VUT regeling. Medewerkers die vóór 1 januari 2006 in dienst waren bouwen daarmee extra pensioenrechten op.

Voor de WNT-bezoldiging telt de VPL-premie tot en met 2020 als pensioenpremie mee voor de bezoldiging , ook voor de bestuurders die geen pensioenrechten aan deze regeling kunnen ontlenen. Het beëindigen van de VPL-regeling leidt dus tot een verschuiving binnen de bezoldiging, er ontstaat meer beloningsruimte.

*de overheid en de onderwijssector kennen ook een VPL-regeling, maar deze eindigt pas op 31 december 2022.

Zie voor meer informatie de site van VTW.

Alle bezoldigingsmaxima voor 2021 zijn vastgesteld

(december 2020)

Inmiddels zijn alle bezoldigingsmaxima voor het komende jaar weer gepubliceerd.

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2021 vastgesteld op € 209.000 (2020: € 201.000). Een verhoging van 4,0%.

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en de bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn ook vastgesteld door de verschillende ministeries. Deze zijn te vinden via topinkomens.nl
De maxima zijn geindexeerd met 3,8% en vervolgens afgerond naar boven. Door de afronding ligt de werkelijke indexering tussen 3,8% en 4,5%.

Er geldt vanaf 2021 ook een klassenindeling voor media-instellingen (omroeporganisaties).