De WNT-groepsverantwoording

Home > Kennisbank WNT > WNT-verantwoording en publicatie > De WNT-groepsverantwoording 

Kiezen voor WNT-groepsverantwoording?  

Als binnen een groep van rechtspersonen de WNT van toepassing is op meerdere rechtspersonen, dan kan worden gekozen voor een WNT-groepsverantwoording. Deze kan worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening of in een van de enkelvoudige jaarrekeningen. 

In de groepsverantwoording moet per verantwoorde functionaris worden aangegeven aangegeven op welke rechtspersoon of rechtspersonen de  verantwoorde WNT-gegevens betrekking hebben.  In de jaarrekening van de rechtspersonen waar de topfunctionaris werkzaam is wordt een verwijzing naar de jaarrekening opgenomen naar de jaarrekening waarin de groepsverantwoording is opgenomen.  Zie Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c, lid 3.
De keuze voor de WNT-groepsverantwoording kan praktisch zijn als functionarissen tegelijkertijd meerdere WNT-topfuncties binnen de groep vervullen. 

Ingrijpende aanpassing WNT-groepsverantwoording in 2023 (laatste update 13-7-2023)

De Uitvoeringsregeling WNT gaat met ingang van 2023 uit van een ingrijpende aanpassing van de WNT-verantwoordingsplicht als gebruik wordt gemaakt van de WNT-groepsverantwoording. 
Op grond van de regelgeving was het sinds 2014 voldoende als in de WNT-groepsverantwoording  van elke topfunctionaris worden aangegeven op welke rechtspersonen  de verantwoording betrekking heeft. 

Volgens de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT moeten  de bezoldigingsgegevens van elke verantwoorde functionaris per dienstverband worden vermeld. Dit kan leiden tot ingrijpende veranderingen in de opzet en omvang (!) van de WNT-verantwoording. De administratieve lasten en controlekosten zullen als gevolg daarvan ongetwijfeld sterk stijgen.

De gewijzigde (interpretatie van de) regelgeving wordt van kracht per 1 januari 2023.  Maar  instellingen behoeven bij het opstellen van de jaarrekening 2022 nog geen rekening te houden met de nieuwe regels. Instellingen  zullen  in 2023  het susteem van interne doorberekeningen waar nodig moeten aanpassen.
Op 15 februari heeft de NBA, de beroepsorganisatie van de accountants, het bericht gepubliceerd dat er geen accountantsverklaringen zullen worden afgegeven bij WNT-groepsverantwoordingen over 2022. Dit omdat in het het Controleprotocol  2022 geen rekening is gehouden met nieuwe voorschriften.
Instellingen moeten de WNT-verantwoording 2022 wel opstellen en publiceren. Deze verantwoording wordt dan meegenomen bij de accountantscontrole over 2023.
Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze aanpassingen gaan leiden tot foutherstel foutherstel met terugwerkende kracht, als zou blijken dat interne doorbelastingen in 2022  hebben geleid tot onverschuldigde betalingen.  

Zie toelichting op het voorbehoud van de NBA , met nadere uitleg van de gevolgen van de gewijzigde regelgeving. 

Voortschrijdend inzicht/de problemen zijn nog niet opgelost


De gewijzigde regelgeving blijkt voor de controlerend accountants meer problemen op te leveren dan aanvankelijk verwacht. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat  de problemen nog niet zijn opgelost. Op 17 mei 2023 heeft de NBA, de beroepsorganisatie van de accountants, het bericht gepubliceerd dat WNT-groepsverantwoordingen over 2023  ook niet controleerbaar zijn voor de accountant.

Instellingen blijven wettelijk verplicht om een WNT-verantwoording op te stellen en te publiceren in lijn met de gewijzigde regelgeving, maar er zullen waarschijnlijk geen accountantsverklaringen zullen worden afgegeven bij WNT-groepsverantwoordingen over 2023.
Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk.