De WNT-groepsverantwoording

Home > Kennisbank WNT > WNT-verantwoording en publicatie > De WNT-groepsverantwoording

Kiezen voor WNT-groepsverantwoording?

Als binnen een groep van rechtspersonen de WNT van toepassing is op meerdere rechtspersonen, dan kan worden gekozen voor een WNT-groepsverantwoording. Deze kan worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening of in een van de enkelvoudige jaarrekeningen.

In de groepsverantwoording moet per verantwoorde functionaris worden aangegeven aangegeven op welke rechtspersoon of rechtspersonen de verantwoorde WNT-gegevens betrekking hebben. In de jaarrekening van de rechtspersonen waar de topfunctionaris werkzaam is wordt een verwijzing naar de jaarrekening opgenomen naar de jaarrekening waarin de groepsverantwoording is opgenomen. Zie Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c, lid 3.

De keuze voor de WNT-groepsverantwoording kan praktisch zijn als tegelijkertijd meerdere WNT-topfuncties binnen de groep worden vervuld.

Ingrijpende aanpassing WNT-groepsverantwoording in 2023 (laatste update 6-12-2022)

De Uitvoeringsregeling WNT gaat met ingang van 2023 uit van een ingrijpende aanpassing van de WNT-verantwoordingsplicht als gebruik wordt gemaakt van de WNT-groepsverantwoording.
Op grond van de regelgeving was het
sinds 2014 voldoende als in de WNT-groepsverantwoording van elke topfunctionaris worden aangegeven op welke rechtspersonen de verantwoording betrekking heeft.

Volgens de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT moeten de bezoldigingsgegevens van elke verantwoorde functionaris per dienstverband worden vermeld. Dit kan leiden tot ingrijpende veranderingen in de opzet en omvang (!) van de WNT-verantwoording. De administratieve lasten en controlekosten zullen als gevolg daarvan ongetwijfeld sterk stijgen.

De gewijzigde (interpretatie van de) regelgeving wordt van kracht per 1 januari 2023. Maar het is nog onduidelijk of dit ook gevolgen heeft voor de jaarrekening 2022 en of deze aanpassing zal gaan leiden tot foutherstel met terugwerkende kracht, als zou blijken dat interne doorbelastingen in het verleden hebben geleid tot onverschuldigde betalingen.

De NBA heeft aangegeven dat het onderdeel groepsverantwoordingen van het Controleprotocol WNT 2022 niet uitvoerbaar is zo lang overgangsbepalingen en handreikingen voor de uitvoering ontbreken.

Zie toelichting op het voorbehoud van de NBA , met nadere uitleg van de gevolgen van de gewijzigde regelgeving.