WNT bij verbonden rechtspersonen

Home > Kennisbank WNT > Anticumulatieregels > WNT bij verbonden rechtspersonen

De Kennisbank WNTgids is vooral gericht op ondersteuning bij WNT-vraagstukken van zelfstandige WNT-instellingen. In de praktijk zal er regelmatig sprake zijn van meer ingewikkelde structuren, die ook andere vragen oproepen. Enkele vaak voorkomende situaties en aandachtspunten daarbij vindt u op deze pagina.

De WNT-instelling heeft een dochteronderneming.

  • Als de dochter ook een WNT-instelling is, dan moeten beide instellingen voldoen aan de WNT. Het is toegestaan om de WNT-verantwoording van beide instellingen op te nemen in een van de jaarrekeningen van de groep.

  • Als de dochter géén WNT-instelling is, dan gelden voor deze organisatie geen WNT-eisen. De dochter wordt dan vaak aangemerkt als ''gelieerde rechtspersoon''. In dat geval geldt de maximering van de bezoldiging van de topfunctionarissen van de WNT-instelling ook voor hun bezoldiging bij de dochter. Zie verder Meerdere (WNT-)functies.

De WNT-instelling is een dochteronderneming

  • Als de moeder ook een WNT-instelling is, dan moeten beide instellingen voldoen aan de WNT. Het is toegestaan om de WNT-verantwoording van beide instellingen op te nemen in een van de jaarrekeningen van de groep.

  • Als de moeder géén WNT-instelling is, dan gelden voor deze organisatie geen WNT-eisen. De moeder wordt voor de toepassing van de WNT niet aangemerkt als ''gelieerde rechtspersoon''.

De WNT-instelling maakt op andere wijze deel uit van een groep

  • De WNT-instelling(-en) in de groep moet(-en) voldoen aan de WNT. Het is toegestaan om de WNT-verantwoording van de WNT-instellingen op te nemen in een van de jaarrekeningen binnen de groep.

  • In sommige situaties kunnen niet-WNT instellingen in de groep voor de toepassing van de WNT worden aangemerkt als ''gelieerde rechtspersoon''.

Zelfstandige instellingen werken samen onder hetzelfde bestuur (personele unie)

  • Elke WNT-instelling moet voldoen aan de WNT.

  • In sommige situaties kan een niet-WNT instelling in de personele unie groep voor de toepassing van de WNT worden aangemerkt als ''gelieerde rechtspersoon''.

Vaststellen van het WNT-maximum bij verbonden rechtspersonen?

Deze vraag is van belang als er een sectorregeling van toepassing is op een of meer verbonden rechtspersonen. In beginsel moet het WNT-maximum per WNT-instelling worden bepaald. Het WNT-maximum kan per instelling verschillend zijn.

In de zorgsector mag bij het bepalen van de score van WNT-instellingen die organisatorisch verbonden zijn worden uitgegaan van de geconsolideerde gegevens van de verbonden zorginstellingen.

WNT rapportage in een WNT-groepsverantwoording?

Bij een groep van rechtspersonen is de instelling vrij om te kiezen of de WNT-bezoldigingsgegevens opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon.

Zie verder WNT-groepsverantwoording

Heeft een ingehuurde topfunctionaris wel of geen dienstbetrekking?

In de WNT-verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking. In de praktijk zijn binnen de groepsverhoudingen verschillende soorten afspraken mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • de topfunctionarissen heeft een dienstbetrekking (loondienst) met de WNT-instelling.

  • de topfunctionaris heeft een dienstbetrekking met de moedermaatschappij, de salariskosten worden geheel of gedeeltelijk doorbelast aan de WNT-instelling.

  • de topfunctionaris heeft een dienstbetrekking met een groepsmaatschappij en wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst ter beschikking gesteld van de WNT-instelling, maar er is geen separate vergoeding voor de vervulling van de topfunctie afgesproken.

  • combinaties van bovengenoemde afspraken, bijvoorbeeld in dienst bij een WNT-instelling waarbij een deel van de bezoldiging wordt doorbelast aan een andere WNT-instelling binnen de groep.

Het is in dit soort situaties niet altijd direct duidelijk hoe de bezoldiging moet worden gerapporteerd en voor welk bedrag. Dat hangt ook af van de contractuele afspraken en of er sprake is van een rapportage in de geconsolideerde of de enkelvoudige jaarrekening.

Maar het is wel van belang om dit zorgvuldig vast te stellen, gezien de verschillen tussen de berekening van de bezoldiging met en zonder dienstbetrekking. Als de salariskosten volledig worden doorbelast door een andere entiteit, dan komt de bezoldiging meestal hoger uit dan wanneer de betreffende functionaris in dienst zou zijn bij de WNT-instelling. Verschillen worden veroorzaakt door de sociale verzekeringspremies en verschillen tussen de kosten van de leaseauto en de bijtelling.

Het voert te ver om al deze situaties te bespreken.