Wat is (geen) bezoldiging?

Home  > Kennisbank WNT > WNT bezoldiging en toetsing > Wat is (geen) bezoldiging?

Definitie bezoldiging functionaris met dienstbetrekking

De WNT definieert bezoldiging van een functionaris in dienstbetrekking (loondienst) als de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting. 


NB: Zie voor de definitie van bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking  Interim-topfunctionarissen

Met deze definitie wordt een andere benadering gevolgd dan de gebruikelijke aanpak in cao's, waarbij een salaris of loonschaal en secundaire arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. Zo rekent de WNT bijvoorbeeld ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies tot de bezoldiging. 

Er is in de uitvoering van de WNT zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de geldende regels voor belast loon in de Loonbelasting.

Vele bezoldigingscomponenten zijn nader omschreven in de Uitvoeringsregeling WNT.

Hieronder een aantal in de praktijk veel voorkomende bijzondere bezoldigingscomponenten en de behandeling voor de WNT. 

Wat telt o.a. WEL als bezoldiging

Afkoop vakantiedagen bij einde dienstverband telt soms wel en soms niet mee

Het is altijd mogelijk om niet opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband op een eenvoudige manier af te kopen. Deze regeling geldt tot een maximum van 4 weken vakantie.

Als de afkoop leidt tot een extra overschrijding van de toegestane bezoldiging, dan wordt het bedrag van de extra overschrijding niet meer tot de bezoldiging gerekend. Zie verder Uitvoeringsregeling WNT, artikel 2 lid 2, onderdeel i. Als het aantal niet opgenomen vakantiedagen meer bedraagt dan vier weken vakantie, dan is afkoop onder voorwaarden mogelijk. De voorwaarden zijn ook opgenomen in het eerder genoemde artikel van de Uitvoeringsregeling.

Wat telt o.a. NIET als bezoldiging

Afspraken bezoldiging in de arbeidsovereenkomst 

Welke concrete afspraken over bezoldiging en bezoldigingscomponenten moeten er nu worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst? 

Zie hiervoor WNT in de arbeidsovereenkomst