Wat is (geen) bezoldiging?

Home > Kennisbank WNT > WNT bezoldiging en toetsing > Wat is (geen) bezoldiging?

Definitie bezoldiging functionaris met dienstbetrekking

De WNT definieert bezoldiging van een functionaris in dienstbetrekking (loondienst) als de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting.


NB: Zie voor de definitie van bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking Interim-topfunctionarissen.

Met deze definitie wordt een andere benadering gevolgd dan de gebruikelijke aanpak in cao's, waarbij een salaris of loonschaal en secundaire arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. Zo rekent de WNT bijvoorbeeld ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies tot de bezoldiging.

Er is in de uitvoering van de WNT zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de geldende regels voor belast loon in de Loonbelasting.

Vele bezoldigingscomponenten zijn nader omschreven in de Uitvoeringsregeling WNT.

Hieronder een aantal in de praktijk veel voorkomende bijzondere bezoldigingscomponenten en de behandeling voor de WNT.

Wat telt o.a. WEL als bezoldiging

  • Uitbetaling/verkoop vakantiedagen tijdens het dienstverband.

  • Fiscale bijtelling voor de leaseauto (na aftrek van de eigen bijdrage, voor zover de aftrek fiscaal is toegestaan).

  • Kilometervergoeding voor zakelijke kilometers boven € 0,19 (2023: € 0,21) , tenzij deze in de werkkostenregeling (WKR) is ondergebracht.

  • Een belaste kostenvergoeding die niet is ondergebracht in de WKR.

  • Een compensatie voor PAWW-premie.

  • Werkgeversdeel pensioenpremies. Bij basispensioenregelingen met een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie mag daarbij worden uitgegaan van een fictieve gemiddelde premie.

  • Werkgeversdeel premies voor aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA).

  • Werkgeversdeel premie vroegpensioen, o.a. VPL bij de overheid en de woningcorporaties.

  • (Correctie van) bezoldiging die betrekking heeft op een eerder jaar, met uitzondering van (terugbetaling van) onverschuldigde betaalde bedragen.

Afkoop vakantiedagen bij einde dienstverband telt soms wel en soms niet mee

Het is vanaf 2019 altijd mogelijk om niet opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband op een eenvoudige manier af te kopen. Deze regeling geldt tot een maximum van 4 weken vakantie.

Als de afkoop leidt tot een extra overschrijding van de toegestane bezoldiging, dan wordt het bedrag van de extra overschrijding niet meer tot de bezoldiging gerekend. Zie verder Uitvoeringsregeling WNT, artikel 2 lid 2, onderdeel i. Als het aantal niet opgenomen vakantiedagen meer bedraagt dan vier weken vakantie, dan is afkoop onder voorwaarden mogelijk. De voorwaarden zijn ook opgenomen in het eerder genoemde artikel van de Uitvoeringsregeling.

Wat telt o.a. NIET als bezoldiging

  • Reserveringen voor toekomstige loonbetalingen (vakantietoeslag, vakantiedagen, sabbatical). Deze tellen pas mee op het moment van uitbetaling.

  • Wettelijk verplichte premies voor sociale verzekeringen zoals de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

  • Btw.

  • Onbelaste uitkeringen (bijvoorbeeld bij jubilea, overlijden).

  • Kostenvergoedingen waarop een gerichte vrijstelling van toepassing is (bijvoorbeeld opleidingskosten). Zie voor nadere informatie over gerichte vrijstellingen het Handboek Loonheffingen, hoofdstuk 22.

  • Kostenvergoedingen die zijn ondergebracht in de werkkostenregeling (WKR).

  • De door de werkgever betaalde premie voor de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering en de rechtsbijstandverzekering, mits deze correct is ondergebracht in de WKR.

  • Werkgeversdeel premies sociale fondsen zoals FLOW (woningcorporaties).

  • Bezoldiging van de werkzaamheden als medisch specialist (o.a. arts, tandarts, apotheker)

  • Onverschuldigd in het kalenderjaar betaalde bezoldiging.

  • Verrekening van onverschuldigde betalingen die betrekking hebben op een eerder jaar. Zie verder Toetsen aan het WNT-maximum.

  • Ontslagvergoedingen en bezoldiging over de periode dat de functie niet wordt vervuld, zie verder Toepassen WNT bij ontslag

Afspraken bezoldiging in de arbeidsovereenkomst

Welke concrete afspraken over bezoldiging en bezoldigingscomponenten moeten er nu worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst?

Zie hiervoor WNT in de arbeidsovereenkomst