WNT en ontslag

Home >Kennisbank WNT > WNT in hoofdlijnen > WNT en Ontslag

WNT-maximum voor ontslagvergoedingen topfunctionarissen

De WNT (artikel 2.10) maximeert uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voor topfunctionarissen op € 75.000 of een jaarsalaris als dat lager is.  Bij parttime werken wordt het maximum van € 75.000 naar rato verlaagd met de deeltijdfactor. Het maximum wordt niet jaarlijks geïndexeerd. 

Wat telt wel en niet als ontslagvergoeding? 

In de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 4 is nader gedefinieerd wat wel en niet tot de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moet worden gerekend. 

Wat telt o.a. NIET als WNT-ontslagvergoeding?

Wat telt o.a. WEL als WNT-ontslagvergoeding

Een door de rechter vastgestelde uitkering telt wel en niet mee

Een door de rechter vastgestelde uitkering telt mee als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, maar deze mag hoger zijn dan het WNT-maximum voor de ontslagvergoeding. De door de rechter vastgestelde uitkering wordt niet meer gepubliceerd. 

De wettelijk verschuldigde transitievergoeding telt niet mee, mits .....

Bij een ontslag op initiatief van de werkgever is op grond van de Wet Arbeidsmarkt in balans een wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Deze wordt voor de WNT niet aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband als deze rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit de wet voortvloeit (Beleidsregels WNT, artikel 10b). 

In  een Vraag en Antwoord op topinkomens.nl is beschreven wanneer sprake is van een ontslag op initiatief van de werkgever. 

Bij afspraken vooraf of een ontslag in onderling overleg waarbij de transitievergoeding een onderdeel is van de afspraken, dan wordt niet aan de wettelijke eisen voldaan. 

De wettelijke transitievergoeding kan bij lange dienstverbanden hoger zijn dan het WNT-maximum. 

Bij uitkering van een wettelijk verschuldigde transitievergoeding is het onder de WNT toegestaan om daarnaast nog een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband toe te kennen, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Bezoldiging tijdens nonactiviteit telt als ontslagvergoeding

De bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult wordt in beginsel aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt  wordt dan aangemerkt als datum waarop het dienstverband is geëindigd.

Bezoldiging tijdens onvrijwillige non-activiteit telt niet mee als ontslagvergoeding (Beleidsregels WNT, artikel 10). Dit kan zich voordoen als de non-activiteit eenzijdig door de werkgever is opgelegd. 

Resterende vakantiedagen bij einde dienstverband

De uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen wordt door de WNT in beginsel aangemerkt als bezoldiging. Deze is toegestaan voor zover er geen overschrijding van het WNT-maximum ontstaat. Vanaf 2019 is er bovendien een mogelijkheid om niet opgenomen vakantiedagen af te kopen tot een maximum van 4 weken. Zie Wat is (geen) bezoldiging ? 

Alternatief is het voortzetten van het dienstverband totdat de vakantiedagen zijn opgenomen. Doorbetaling bij het opnemen van (reguliere) vakantiedagen tijdens nonactiefstelling wordt niet aangemerkt als ontslagvergoeding.  

Het saldo op te nemen vakantiedagen moet – ook bij de accountantscontrole - kunnen worden aangetoond aan de hand van de administratie. Dat geldt overigens ook als de niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. 

Publicatieplicht ontslagvergoedingen

Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband moeten worden opgenomen in de WNT-verantwoording van het jaar waarin het bedrag is uitbetaald, dan wel - bij een uitbetaling in termijnen - een reservering is gemaakt. 

Er is geen verplichting om ontslagvergoedingen die buiten de WNT-definitie vallen openbaar te maken.  

Voor ontslagvergoedingen voor niet-topfunctionarissen is er geen publicatieplicht. Deze vergoedingen zijn ook niet genormeerd. 

Toepassing van de WNT bij ontslag is complex

De WNT-toepassing bij ontslag is in de praktijk ingewikkeld en de jurisprudentie is nog volop in ontwikkeling. Het is aan te bevelen om tijdig een arbeidsjurist daarbij te betrekken.