Toetsen aan het WNT-maximum

Home > Kennisbank WNT > WNT-bezoldiging en toetsing > Toetsen aan het WNT-maximum

Is de bezoldiging hoger dan het WNT-maximum en is dat toegestaan?

Bij de toetsing wordt vastgesteld of de berekende bezoldiging hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

Overschrijdingen zijn toegestaan in twee situaties:

    • de overschrijding wordt veroorzaakt door een bezoldigingscomponent die betrekking heeft op een eerder jaar en/of

    • de overschrijding is toegestaan onder het overgangsrecht.

Zie voor overschrijdingen die ontstaan door afkoop niet opgenomen vakantiedagen Wat is (geen) bezoldiging?

Niet toegestane overschrijding = onverschuldigde betaling

Een niet-toegestane overschrijding wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling die moet worden terugbetaald door de functionaris. Het onverschuldigd betaalde bedrag wordt niet gerapporteerd als bezoldiging. Zie Correctie van WNT-gegevens.

Correctie bezoldigingscomponenten van een eerder jaar

Bij de toetsing van de bezoldiging aan de WNT-normen mogen deze bedragen worden toegerekend aan een eerder jaar. Bijvoorbeeld de uitbetaling van vakantietoeslag over het voorafgaande jaar.

Dat is geregeld in de Uitvoeringsregeling WNT (artikel 3.2):

Voor de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum kan, in afwijking van het eerste lid, een component van de bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, onderscheidenlijk ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt, toegerekend worden aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.

Het toerekenen aan een eerder jaar is niet toegestaan als daardoor na toerekening in dat jaar vervolgens een onverschuldigde betaling zou ontstaan.

AANDACHTSPUNT: Toerekening aan ander jaar leidt NIET tot aanpassing van de bezoldiging van het lopende jaar.

De toerekening aan een ander jaar ten behoeve van de toetsing heeft geen invloed op de te rapporteren bezoldiging van het kalenderjaar of (vergelijkende) cijfers van eerdere jaren.

Toetsen van de overschrijding aan het overgangsrecht

Zie Toetsing aan het overgangsrecht

Motiveren van de overschrijding

Voor toegestane overschrijdingen moet een motivering worden opgenomen in de WNT-verantwoording, bijvoorbeeld:

  • De overschrijding wordt veroorzaakt door een betaling van vakantietoeslag die betrekking heeft op een eerder jaar of

  • Er wordt WNT-overgangsrecht toegepast. Vanaf het jaar ....... wordt de bezoldiging geleidelijk afgebouwd naar het toepasselijk bezoldigingsmaximum.