Wie is WNT-topfunctionaris?

Home > Kennisbank WNT > WNT in hoofdlijnen > Wie is WNT-topfunctionaris

De wettelijke definitie

De WNT (artikel 1.1.b) definieert een aantal specifieke topfuncties bij de overheid. Voor andere WNT-instellingen wordt een meer algemene definitie gehanteerd: 

Topfunctionarissen zijn degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon of instelling, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of instelling. 

Ook extern (of in groepsverband )ingehuurde functionarissen vallen onder de WNT als zij een WNT-topfunctie vervullen.

Hoe te bepalen wie topfunctionaris is? 

Wie in het concrete geval als topfunctionaris moet worden aangemerkt, volgt primair uit de formele organisatiestructuur, zoals die bijvoorbeeld is neergelegd in de statuten en/of een organogram.

Degene die volgens de statuten en/of het organogram deel uitmaakt van het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, de hoogste ondergeschikte of de groep van hoogste ondergeschikten dan wel (mede) belast is met de (dagelijkse) leiding van de gehele rechtspersoon of instelling, wordt dus als topfunctionaris aangemerkt. Dus statutair bestuurders en leden van de RvC/RvT worden altijd als topfunctionaris aangemerkt. 

Maar ook degene die weliswaar niet volgens de formele organisatiestructuur, maar wel blijkens zijn feitelijke werkzaamheden leiding geeft aan de gehele rechtspersoon of instelling, is voor de toepassing van de WNT topfunctionaris (bron: topinkomens.nl).

Voorbeeld:

Als een directeur Financiën of P&O of een vestigingsdirecteur lid zijn van een management- of directieteam dat verantwoordelijk is voor de gehele instelling, dan worden ze ook aangemerkt als topfunctionaris. Als het MT formeel en feitelijk geen leiding geeft aan de gehele instelling, dan vallen de MT-leden buiten de definitie. 

Onderscheid leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen

Leden van raden van commissarissen en raden van toezicht worden aangemerkt als toezichthoudende topfunctionarissen, waarop specifieke bezoldigingsmaxima van toepassing zijn. Ook leden van een (toezichthoudend) bestuur die uitsluitend belast zijn met toezichthoudende taken vallen onder deze norm. 

Onderscheid topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking

Topfunctionarissen kunnen in loondienst werkzaam zijn, maar ook met een aanstelling zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld bij interim-bestuurders of ingeleende functionarissen in concernverband.

Leden van raden van commissarissen en raden van toezicht hebben de keuze om op de loonlijst te worden opgenomen (opting-in). Bij opting-in is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Voor de toepassing van de bezoldigingsmaxima voor toezichthouders maakt de keuze overigens geen verschil.  

Voormalig topfunctionarissen blijven 4 jaar topfunctionaris

Functionarissen die gedurende tenminste 12 maanden een topfunctie hebben vervuld en die een niet-topfunctie gaan vervullen worden in beginsel nog gedurende 4 jaar aangemerkt als topfunctionaris. Deze bepaling geldt uitsluitend voor degenen die vanaf 2018 een dienstverband als topfunctionaris zijn aangegaan of van wie het dienstverband na 2017 is verlengd.