Het beheersen van de WNT-kosten

Home > Kennisbank WNT > Handige tips > Het beheersen van WNT-kosten

De wetgever streeft bij de handhaving van de WNT naar een zero-tolerance beleid. Dat brengt met zich mee dat er hoge eisen worden gesteld aan de juistheid en volledigheid van de WNT-verantwoording en de controle daarop door de externe accountant en externe WNT-toezichthouders. 

Door de complexiteit van de regelgeving en het stapelen van nieuwe voorschrift en antimisbruikregels is zowel het opstellen als het controleren van de verantwoording echter niet eenvoudig. Accountantskantoren moeten daarom vaak interne specialisten inschakelen. 

Regelmatig komt de vraag op of de administratieve lasten die verband houden met de WNT nog in verhouding staan tot het beoogde doel. Dat heeft in 2017 geleid tot een noodkreet van de accountants in de zorgsector in het artikel ''Accountantscontrole WNT niet meer te doen''.  

Het artikel geeft nog steeds aardige illustratie van de details die van belang kunnen zijn bij de beoordeling. 

Eind 2018 heeft de beroepsorganisatie van de accountants opnieuw een waarschuwend geluid laten horen. Het Controleprotocol wordt gezien als ''technisch uitvoerbaar maar door de complexiteit economisch onverantwoord. 

Uit de wetsevaluatie in 2020 werd duidelijk de de WNT een ''dure'' wet is, de jaarlijkse uitvoeringskosten voor instellingen worden door het ministerie geraamd op € 25 mln. 

Er is inmiddels een 2e Evaluatiewet WNT aangekondigd, met nieuwe maatregelen gericht op het verminderen van administratieve lasten, maar ondertussen  zijn de regels (o.a. voor groepen van rechtspersonen) aangescherpt, waardoor de administratieve lasten verder toenemen. 

Wat kunnen instellingen zelf doen om de administratieve WNT-lasten te beheersen?