Aanpassingen in de behoudfase

Home > Kennisbank WNT> WNT-overgangsrecht > Aanpassingen in de behoudfase

Welke verhogingen zijn toegestaan onder het overgangsrecht?

Een verhoging van de bezoldiging is tijdens de behoudperiode van vier jaar toegestaan als de verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet of regeling is overeengekomen (WNT artikel 7.3)

Zo is bijvoorbeeld een toegezegde verhoging of een indexering van het salaris toegestaan, mits deze voor de inwerkingtreding van de wet of regeling expliciet en onvoorwaardelijk is toegezegd. Maar bij verhoging kan ook worden gedacht aan andere bezoldigingscomponenten zoals een verhoging van de pensioenpremie of de bijtelling voor de leaseauto.

Overgangsrecht vervalt in beginsel bij nieuwe afspraken

Als er overgangsrecht van toepassing is en er worden nieuwe afspraken gemaakt over functie, benoemingstermijn en/of bezoldiging dan vervalt in principe het overgangsrecht. Er zijn de nodige uitzonderingen op deze regel, onder andere

  • bezoldigingscomponenten mogen worden verhoogd en verlaagd, zo lang dat niet leidt tot een verhoging van de totale bezoldiging.

  • bij een herbenoeming van een topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag na herbenoeming nog steeds overgangsrecht worden toegepast.

  • bij verlaging van de deeltijdfactor moeten de bezoldigingsafspraken ook naar rato worden verlaagd. Bij verhoging van de deeltijdfactor blijft het overgangsrecht in stand, maar er mag geen overgangsrecht worden toegepast over de verhoging.

Het is aan te raden om bij belangrijke veranderingen een deskundige te raadplegen over de mogelijke WNT-gevolgen voor de toepassing van het overgangsrecht.

Overgangsrecht kan maar één keer worden genoten

Als er voor de topfunctionaris bij de instelling een keer overgangsrecht is toegepast, dan kan er bij een volgende verlaging van het WNT-maximum niet opnieuw een periode van overgangsrecht starten.

Bijvoorbeeld: het overgangsrecht is na 1 jaar vervallen vanwege herbenoeming. In het jaar na de herbenoeming wordt het WNT-maximum verder verlaagd als gevolg van een nieuwe sectorregeling. Bij invoering van de nieuwe sectorregeling moet de bezoldiging direct worden verlaagd.

Zie verder Aanpak afbouw bezoldiging