Aanpak afbouw bezoldiging

Home > Kennisbank WNT > WNT-overgangsrecht > Aanpak afbouw bezoldiging


Vanaf welk moment moet de bezoldiging worden afgebouwd?

Na de eerste fase van het overgangsrecht, de behoudperiode de van 4 jaar, moet de bezoldiging in 4 stappen (3 jaar) worden afgebouwd naar het actuele bezoldigingsmaximum.

N.B. Soms wordt in zes stappen afgebouwd. Zie WNT-overgangsrecht in grote lijnen

Berekening van de afbouw van de bezoldiging in het eerste afbouwjaar

De afbouw in het eerste afbouwjaar is 25% van het verschil tussen

· De werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór het afbouwjaar en

· Het WNT-maximum van het 1e afbouwjaar.

De maximaal toegestane bezoldiging is dan gelijk aan de werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór de afbouw -/- de afbouw.

Compensatie in 1e afbouwjaar bij eerdere vrijwillige verlaging van de bezoldiging

Als de bezoldiging al vóór het 1e afbouwjaar (vrijwillig) is verlaagd, dan mag hiermee rekening worden gehouden bij de berekening van de afbouw in het eerste afbouwjaar. De werkwijze is beschreven in de Beleidsregels WNT 2018 (artikel 11a). Voor de volgende afbouwjaren wordt uitgegaan van de werkelijke bezoldiging in het voorafgaande jaar.

Praktijkvoorbeeld afbouw bezoldiging bij een Zorginstelling

Op een zorginstelling is de klassenindeling van de zorgsector van toepassing. De zorginstelling was vanaf 2014 ingedeeld in Klasse E en vanaf 2016 in de nieuwe klassenindeling in Klasse III.

Het overgangsrecht is gestart in 2014 (eerste overschrijding).

De bezoldiging is in 2015 verlaagd als gevolg van de aftopping van de pensioenopbouw.

De berekening van de afbouw ziet er dan als volgt uit.

Van bezoldiging naar salaris, ''omgekeerd rekenen'' in de afbouwfase

In de ''behoudfase'' zijn de eerder afgesproken arbeidsvoorwaarden uitgevoerd zonder beperkingen voor de bezoldiging. In de afbouwfase moet er een omgekeerde benadering worden gevolgd. Er wordt jaarlijks een maximaal toegestane bezoldiging vastgesteld, die vervolgens moet worden ''teruggerekend'' naar het uit de betalen salaris.

Stappenplan voor een praktische aanpak van de afbouw

 1. Meerjarenprognose opstellen
  Maak ruim voor de start van de afbouwperiode een prognose voor de te verwachten afbouw per jaar. Dit kan met behulp van de Rekentool van wwww.topinkomens.nl. behalve als er rekening moet worden gehouden met eerdere vrijwillige verlagingen.
  De prognose kan dan worden besproken met de topfunctionaris en de RvC/RvT.

 2. Afspraken verwerking afbouw maken
  Maak afspraken over de wijze waarop de afbouw zal worden verwerkt in de verschillende bezoldigingscomponenten. Bekijk daarbij ook of aanpassing van de bezoldigingsafspraken kan bijdragen aan vereenvoudiging van de berekeningen, bijvoorbeeld voor vakantietoeslag die achteraf in mei wordt uitbetaald.
  Verhogingen en verlagingen van individuele bezoldigings-componenten zijn toegestaan, mits daardoor de totale bezoldiging niet wordt verhoogd.

 3. Jaarlijkse berekening maximum in januari
  Bereken ieder afbouwjaar de maximaal toegestane bezoldiging voor het lopende afbouwjaar opnieuw aan de hand van de actuele gegevens. Dit kan met behulp van de Rekentool van wwww.topinkomens.nl.

 4. Omrekening maximum naar uit te betalen salaris
  Reken de toegestane bezoldiging (stap 3) om naar het uit te betalen salaris, rekening houdend met de andere bezoldigingscomponenten.
  De berekening is meestal vrij complex omdat rekening moet worden gehouden met veel variabelen zoals grondslagen, franchises en maxima bij pensioenen, vakantietoeslag, 13e maand etc.

 5. Opnieuw omrekenen bij tussentijdse veranderingen
  Als een van de bezoldigingscomponenten tussentijds verandert, dan moet de omrekening opnieuw worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij tussentijdse wijziging pensioenpremies, een nieuwe leaseauto etc.

 6. Jaarlijkse check in december
  Maak in december een prognose van de bezoldiging aan de hand van de salarisadministratie. Als de bezoldiging te hoog (of te laag) uitkomt, dan kan dit nog tijdig worden gecorrigeerd in de salarisadministratie.

 7. Documenteer de berekeningen.
  Zorg voor een goede documentatie van de jaarlijkse berekeningen ten behoeve van het jaarrekeningdossier en de accountantscontrole.

De afbouw is afgerond, wat dan?

Vanaf het moment dat de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum komt wordt er niet meer afgebouwd. Er ontstaat weer ruimte om de bezoldiging te verhogen. Bij kleinere overschrijdingen van het WNT-maximum verloopt de afbouw soms sneller dan de wettelijke termijn omdat het WNT-maximum door indexering inmiddels is verhoogd.

Als er weer bezoldigingsruimte ontstaat, dan betekent overigens niet altijd dat de bezoldiging van de bestuurder dan ook automatisch weer wordt verhoogd. Of dat gebeurt is afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst tussen de RvC en de bestuurder.

Het is aan te bevelen om tijdig afspraken vooraf te maken over de ontwikkeling van de bezoldiging na de afbouwperiode.