WNT-overgangsrecht 

Home > Kennisbank WNT > WNT-overgangsrecht 

Basisschema overgangsrecht: 4 jaar behoud van afspraken, daarna afbouwen in 3 jaar

Als de bezoldiging hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum worden de bestaande bezoldigingsafspraken gedurende vier jaar (behoudperiode) gerespecteerd. Vervolgens wordt de overschrijding in drie jaar (vier stappen) afgebouwd. 

Het overgangsrecht start meestal in het eerste jaar van overschrijding 

Het overgangsrecht heeft betrekking op afspraken die zijn gemaakt. Dit betekent dat het overgangsrecht begint te lopen na inwerkingtreding van de WNT of de sectorale regelgeving die tot de overschrijding heeft geleid. Het startmoment zal meestal samenvallen met het jaar van de eerste overschrijding. Soms zijn er afspraken gemaakt die pas in een later jaar tot overschrijding zullen leiden. Dan start het overgangsrecht toch op het moment dat de betreffende wet of regeling van kracht is geworden. Zie hier voor nadere toelichting