WNT-overgangsrecht

Home > Kennisbank WNT > WNT-overgangsrecht

Basisschema overgangsrecht: 4 jaar behoud van afspraken, daarna afbouwen in 3 jaar

Als de bezoldiging hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum worden de bestaande bezoldigingsafspraken gedurende vier jaar (behoudperiode) gerespecteerd. Vervolgens wordt de overschrijding in drie jaar (vier stappen) afgebouwd.

Het overgangsrecht start meestal in het eerste jaar van overschrijding

Het overgangsrecht heeft betrekking op afspraken die zijn gemaakt. Dit betekent dat het overgangsrecht begint te lopen na inwerkingtreding van de WNT of de sectorale regelgeving die tot de overschrijding heeft geleid. Het startmoment zal meestal samenvallen met het jaar van de eerste overschrijding. Soms zijn er afspraken gemaakt die pas in een later jaar tot overschrijding zullen leiden. Dan start het overgangsrecht toch op het moment dat de betreffende wet of regeling van kracht is geworden. Zie hier voor nadere toelichting

Bij verdere verlaging door WNT2: overgangsrecht gedurende 4+3+2 jaar

Als er in 2013 en/of 2014 (WNT1) al sprake was van een overschrijding dan wordt eerst in 3 jaar (vier stappen) afgebouwd naar het WNT1-bezoldigingsmaximum en vervolgens in twee stappen naar het WNT2-bezoldigingsmaximum. Als het actuele bezoldigingsmaximum hoger is dan het WNT1-bezoldigingsmaximum, dan geldt het basisschema.

Voor een functionaris die in 2013 al een bezoldiging boven de WNT-norm had ziet het 4+3+2 schema er bijvoorbeeld als volgt uit (bron: Rekentool topinkomens.nl)

Rekentool topinkomens.nl voor inzicht in de financiële effecten

Een veel gestelde vraag is: wat zijn de effecten van de WNT voor het inkomen van de topfunctionaris?

Een uitgebreide toelichting op afbouwschema's per sector is opgenomen op www.topinkomens.nl. De afbouw kan worden berekend met de Rekentool van de site.

De Rekentool is een prima hulpmiddel voor prognoses op basis van de actuele bezoldigingsmaxima. De tool houdt geen rekening met een compensatie voor een eerdere vrijwillige verlaging en toekomstige indexeringen. Deze kunnen nog een belangrijke invloed hebben op de toekomstige afbouw van de bezoldiging.

Geeft de Rekentool (nog) niet de juiste resultaten of biedt de Rekentool geen oplossing? Zie Problemen met de Rekentool?