Belangrijke informatie bronnen WNT

Home > Kennisbank WNT > Handige tips > Belangrijke informatiebronnen WNT


Wet- en regelgeving

De regelgeving rond de WNT is omvangrijk. Hieronder een nadere uitleg van de verschillende onderdelen.
De voor het kalenderjaar relevante wet- en regelgeving en bezoldigingsmaxima zijn hier gemakkelijk te vinden via topinkomens.nl.

Wet normering topinkomens (WNT)
Definities bezoldiging, topfunctionaris en WNT-instellingen, aangewezen WNT-instellingen, WNT-regimes, algemeen bezoldigingsmaximum, structuur sectorregelingen, openbaarmaking, handhaving, overgangsrecht.

Beleidsregels WNT 202.. (wordt per jaar gepubliceerd)
Nadere uitleg van de reikwijdte van de WNT m.b.t. WNT-instellingen, topfunctionarissen, berekening deeltijdfactor, combinaties van (WNT-)functies, non-activiteit, toepassen overgangsrecht bij veranderingen in de functie en/of de bezoldiging.

Uitvoeringsregeling WNT
Definitie van bezoldigingscomponenten, berekeningsmethode WNT-bezoldiging en ontslagvergoedingen, gegevens die openbaar moeten worden gemaakt, foutherstel.

Uitvoeringsbesluit WNT
Bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking (o.a. interim-managers) voor de eerste 12 maanden.

Controleprotocol WNT 202.. (wordt per jaar gepubliceerd)
Instructies voor de accountantscontrole van de WNT-verantwoording.

Diverse ministeriele regelingen bezoldigingsmaxima sectoren
Klassenindeling op basis van verschillende criteria voor de sectoren Zorg en Jeugdhulp, Zorgverzekeraars, OCW-sectoren (onderwijs, cultuur, media), Woningcorporaties, Ontwikkelingssamenwerking.

Veranderingen ten opzichte van vorig jaar? 

De jaarlijkse WNT-updates van WNTadvies.nl geven een praktisch overzicht van alle belangrijke veranderingen die in het betreffende jaar zijn doorgevoerd.
Zie 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 na Evaluatiewet ( juli), 2017, 2016 en 2015.  

Verantwoordingsmodel 

De overheid ontwikkelt ieder jaar een model voor de WNT-verantwoording, waarin alle verplicht te verantwoorden informatie is opgenomen. Toepassing van het model is niet verplicht, sommige sectoren hanteren eigen modellen. De modellen zijn hier te vinden. 

Websites en helpdesks overheid

www.topinkomens.nl
Uitgebreide site van het ministerie van BZK met onder andere Actualiteiten WNT, overzicht regelgeving, vraag en antwoord, afbouwschema's en rekentool overgangsrecht, WNT-register, het verantwoordingsmodel WNT .


Verder is er een Forum uitvoering WNT voor het stellen van vragen.

Let op: de zoekfunctie van het Forum werkt los van de zoekfunctie voor de rest van de site. 


De site is gericht op algemene vragen rond de WNT die van belang zijn voor alle sectoren en daarnaast meer specifiek op de instellingen die onder het domein van het ministerie van BZK vallen.

De informatie op de site over sectorregelingen is beperkt. Vragen over sectorregelingen moeten worden beantwoord door het betreffende ministerie en kunnen ook niet via het Forum worden gesteld.

Jaarverantwoordingzorg.nl over de WNT
Informatie van het ministerie van VWS (CIBG) over de toepassing en verantwoording van de WNT in de zorgsector onder andere over zorginstellingen die wel of niet onder de WNT vallen, WNT-(top)functionarissen, WNT-normen, aanlevering en publicatie van WNT-gegevens, toezicht en handhaving.

De site is gericht op algemene en specifieke WNT-informatiebehoefte vanuit de zorgsector. Voor algemene WNT-onderwerpen is de informatie summier en wordt regelmatig verwezen naar topinkomens.nl. 

Specifieke vragen over de toepassing van de WNT in de zorgsector kunnen worden gesteld via normeringtopinkomens@minvws.nl 

Website koepelorganisaties met openbare informatie

Zorgsector NVTZ (www.nvtz.nl)
Website vereniging van toezichthouders, o.a. modellen en richtlijnen voor de  arbeidsovereenkomst met de bestuurder en een advies voor de honorering van de Raden van  Toezicht.

Onderwijs en kinderopvang (www.vtoi-nvtk.nl)
Website Vereniging van toezichthouders. Handreikingen honorering

Woningcorporaties (www.vtw.nl)
Website Vereniging van toezichthouders. o.a. informatie bezoldiging bestuurdersHandreiking arbeidsovereenkomst bestuurdersBeroepsregel bezoldiging commissarissen, Handreiking afbouw bezoldiging en omrekening naar salaris