Rol controlerend accountant

Home > Kennisbank WNT > WNT Controle en handhaving > Rol controlerend accountant

Taak van de controlerend accountant

De wetgever heeft een belangrijke controletaak voor de WNT neergelegd bij de controlerend accountant van de WNT-instelling. Deze moet erop toezien dat de WNT-verantwoording juist en volledig is opgesteld. De WNT is een onderdeel van de verklaring van de accountant bij de jaarrekening.   

De werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren zijn uitvoerig beschreven in het Controleprotocol WNT dat jaarlijks wordt gepubliceerd. De accountant beoordeelt de onderdelen van de WNT-verantwoording, inclusief de vastgestelde klassenindeling. 

In de verklaring van de accountant wordt als regel een uitzondering gemaakt voor de controle op de nalevering van de anticumulatieregeling, omdat de accountant (en ook de instelling) geen toegang heeft tot bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen bij andere instellingen.   

De accountant brengt verslag uit aan de RvT/RvC, waarin ook melding wordt gemaakt van de WNT-controle en de bijzonderheden. 

De accountantsverklaring is onderdeel van de te publiceren jaarrekening met WNT-verantwoording. 

Indien de WNT-instelling niet verplicht is een financieel verslaggevingsdocument op te stellen dat door een accountant moet worden gecontroleerd, beperkt de controle uit hoofde van de WNT zich tot een controle van de in een aparte verantwoording op te nemen WNT-gegevens (artikel 1.7 WNT). De WNT-verantwoording moet dan worden gepubliceerd, maar zonder accountantsverklaring. Deze verklaring kan wel worden opgevraagd bij de instelling. 

Oplossen onvolkomenheden die blijken bij de WNT-controle

Tijdens de controle kunnen onvolkomenheden naar voren komen, die moeten worden gecorrigeerd. Als er een niet toegestane overschrijding wordt geconstateerd, dan leidt dit tot een onverschuldigde betaling. Deze overschrijding mag worden ''hersteld'' als het het onverschuldigd betaalde bedrag is terugbetaald uiterlijk op het tijdstip dat de accountant zijn oordeel geeft over het financieel verslaggevingsdocument. De WNT-verantwoording kan dan bij tijdige terugbetaling worden opgesteld zonder rekening te houden met de overschrijding.

Een onverschuldigde betaling die niet tijdig is terugbetaald moet worden opgenomen in de WNT-verantwoording. 

Let op: Onverschuldigde betaling is BRUTO bedrag

Bij een onverschuldigde betaling gaat het meestal om een bruto bedrag. Voor functionarissen in loondienst wordt de terugbetaling verwerkt via de salarisadministratie. Dat leidt dan ook tot een correctie van de loon- of inkomstenbelasting.  Het netto terug te betalen bedrag komt aanzienlijk lager uit. 

Melding onverschuldigde betalingen aan minister van BZK

De accountant moet op grond van artikel 5.2 WNT een onverschuldigde betaling melden aan de minister van BZK als deze op het moment waarop de accountant zijn oordeel geeft over het het financieel verslaggevingsdocument nog niet (geheel) is terugbetaald of als het document niet de voorgeschreven gegevens bevat. 

Melding niet goedkeurende verklaring aan minister van BZK

Als de accountant een niet goedkeurende verklaring heeft afgegeven, dan moet de accountant dit ook melden  bij de minister van BZK, ook als er geen onverschuldigde betalingen zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld als de door de instelling opgestelde WNT-verantwoording  wel de vereiste gegevens bevat, maar deze gegevens niet controleerbaar zijn voor de accountant. Bijvoorbeeld als er sprake is van doorbelastingen van bezoldiging binnen een groep van rechtspersonen (zie WNT-verantwoording bij een groep van rechtspersonen ).  

Discussie met de accountant over de WNT-gegevens? 

In de praktijk is er soms discussie tussen de instelling en/of de topfunctionaris en de accountant over de WNT-verantwoording over de toepassing van de WNT. Dit speelt vooral als deze financiële gevolgen heeft voor de topfunctionaris. De specifieke controletaak van de accountant legt beperkingen op aan zijn adviesrol. Bij een discussie zal de instelling zelf voor een goede onderbouwing van het eigen standpunt moeten zorgen. In complexe situaties kan een extern advies behulpzaam zijn om dit te ondersteunen.

Zie verder Discussie over WNT-vragen