WNT-handhaving en sancties

Home > Kennisbank WNT> WNT Controle en handhaving > WNT handhaving en sancties


De WNT bevat een aantal wettelijke voorschriften om de handhaving te ondersteunen, die zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de WNT.

In het kort:

Niet toegestane betaling = onverschuldigd betaald

Een betaling die niet is toegestaan onder de WNT wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling. Onverschuldigd betaalde bedragen moeten worden teruggevorderd van de functionaris en/of bij topfunctionarissen zonder dienstbetrekking bij degene die de topfunctionaris ter beschikking heeft gesteld.

Als de WNT-instelling niet overgaat tot invordering dan is de minister van de betreffende sector bevoegd om dit over te nemen. In dat geval vloeit een teruggevorderd bedrag niet terug naar de instelling.

De controlerend accountant als voorportaal

De controlerend accountant is in feite het voorportaal van de handhaving. De voorgeschreven werkwijze bij de accountantscontrole van de WNT-gegevens is uitgewerkt in het Controleprotocol WNT, dat jaarlijks wordt bijgewerkt.

De controlerend accountant is verplicht om onverschuldigde betalingen die niet zijn opgenomen in de jaarrekening of niet terugbetaald vóór de vaststelling van de jaarrekening te melden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Er is ook een meldingsplicht als de jaarrekening niet de juiste voorgeschreven gegevens bevat. De accountant meldt daarbij de ontbrekende gegevens.

WNT-Toezichthouders per sector

Bij enkele ministeries (BZK, OCW, VWS, Wonen) zijn WNT-toezichthouders aangesteld, met zelfstandige controlebevoegdheden. Andere ministeries laten het toezicht over aan het ministerie van BZK. De WNT-toezichthouders worden regelmatig ingeschakeld bij het onderzoeken van bijzondere dossiers naar aanleiding van publicaties in de pers en Kamervragen. Daarnaast voeren zij zelfstandig dossieronderzoek uit.

De Audit Dienst Rijk doet daarnaast jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole op de WNT.