Berekening bezoldiging

Home >  Kennisbank WNT > WNT bezoldiging en toetsing > Berekening bezoldiging

Berekening bezoldiging van het betreffende kalenderjaar

Naast het bepalen wat wel en niet meetelt voor de bezoldiging, moet ook worden vastgesteld aan welk kalenderjaar de bezoldigingscomponent moet worden toegerekend. 

De Uitvoeringsregeling WNT (artikel 3.1) geeft aan hoe dat moet gebeuren:

Een component van de bezoldiging wordt toegerekend aan de bezoldiging van het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie wordt verwerkt of, indien de component niet in de salarisadministratie wordt opgenomen, in het jaar waarin de component ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt.

Het moment van het opnemen van de component in de (salaris-)administratie is dus bepalend voor het vaststellen van het verslagjaar van de WNT-verantwoording. 

Advies: Verwerk bezoldigingscomponenten die betrekking hebben op een kalenderjaar zo veel mogelijk in de salarisadministratie van het betreffende jaar. Dat voorkomt problemen in de verslaggeving en bij de toetsing van de bezoldiging aan de WNT-normen. Ook correcties in de 13e of 14e maand van de salarisadministratie tellen nog mee voor het kalenderjaar, ook al is het bedrag niet uitbetaald of verrekend in het kalenderjaar. 

Bezoldigingscomponenten die betrekking hebben op vorige jaren 

De te rapporteren bezoldiging over een kalenderjaar kan bedragen bevatten die betrekking hebben op eerdere jaren. Bijvoorbeeld de vakantietoeslag die in mei wordt uitbetaald over de voorafgaande 12 maanden, uitbetaling vakantiedagen die in een eerder jaar zijn opgebouwd, variabele beloning over een vorig jaar. 

Bij de toetsing van de bezoldiging aan de WNT-normen kunnen deze bedragen worden toegerekend aan een ander jaar. Zie verder Toetsen aan het WNT-maximum.