Interim-topfunctionarissen

Home > Kennisbank WNT > WNT in hoofdlijnen > Interim-topfunctionarissen

Hogere WNT-normering voor interim-topfunctionarissen

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (niet in loondienst) is voor de eerste 12 kalendermaanden een hoger bezoldigingsmaximum van toepassing.

De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is gemaximeerd op € 29.500 (2023) per maand voor de eerste 6 kalendermaanden + € 22.400 per maand voor de 7e t/m de 12e kalendermaand. Voor een interim-opdracht van een jaar is de maximum bezoldiging € 311.400, ruim 40% hoger dan het algemene bezoldigingsmaximum. Daarnaast is het uurtarief gemaximeerd op € 212 (€ 1.696 per dag bij een werkdag van 8 uur).

Let op: De eerste kalendermaand begint op de eerste van de maand waarin wordt gestart met de functie, ook als het dienstverband pas in de loop van de maand begint.

De bedragen en uren mogen vrij worden verdeeld over de maanden, het normbedrag voor de gehele opdracht mag niet worden overschreden.

Vanaf de 13e kalendermaand geldt het voor de instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. Vanaf dat moment zal ook de deeltijdfactor voor de interim-functionaris moeten worden vastgesteld, die bepalend is voor het Individueel WNT-maximum.

De bezoldiging over de eerste twaalf kalendermaanden wordt afzonderlijk gerapporteerd in de WNT-verantwoording.

In het Verantwoordingsmodel is een voorbeeld voor deze rapportage opgenomen. Daarbij is ook een rekentool gepubliceerd voor het opstellen van de WNT-verantwoording voor deze functionarissen.

De genoemde WNT-maxima gelden voor 2023. Zie voor eerdere jaren het samenvattend overzicht van topinkomens.nl.

De regeling geldt ook voor andere ingehuurde topfunctionarissen

De regelgeving kan worden toegepast voor alle leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, dus ook voor het inhuren van topfunctionarissen in concernverband.

Definitie bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

De bezoldiging wordt berekend inclusief de kosten die in rekening worden gebracht voor werving, selectie, begeleiding en bureaukosten, maar exclusief btw. Zie hier voor een nadere toelichting.

Verschillen in de bezoldiging met en zonder dienstbetrekking

In de praktijk kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen de bezoldiging met en zonder dienstbetrekking, Bij een functionaris zonder dienstbetrekking worden alle in rekening gebrachte kosten tot de bezoldiging gerekend. Gaat het om een functie in een dienstbetrekking dan worden de volgende loonkosten niet meegeteld:

  • de sociale lasten voor de werkgever.

  • de werkelijke kosten van de leaseauto. In plaats daarvan komt de fiscale bijtelling.

  • een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie die hoger is dan de doorsneepremie.

Mogelijke gevolgen van de invoering van de Wet DBA

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) stelde vanaf 1 mei 2016 zwaardere eisen aan de beoordeling van de arbeidsrelatie door de opdrachtgever. Vanwege de grote kritiek vanuit de praktijk heeft staatssecretaris Wiebes de invoeringsperiode voor de Wet DBA aanvankelijk verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Deze datum is steeds verder opgeschoven.

Het kabinet heeft opnieuw plannen gemaakt voor een nieuwe regeling die de wet DBA moet vervangen. Als nieuwe wetgeving tot gevolg heeft dat er sprake is van een dienstbetrekking voor de Loonbelasting dan zal de opdrachtgever loonheffing moeten inhouden. Dit kan dan echter ook ingrijpende gevolgen hebben voor de beloning omdat de WNT-regeling voor interim-topfunctionarissen uitsluitend mag worden toegepast voor topfunctionarissen die niet op de loonlijst staan. Zo lang er nog geen duidelijkheid is over de toepassing van de criteria zal de Belastingdienst de Wet DBA niet handhaven, tenzij er sprake is van ''kwaadwillenden’’. Het naheffingsrisico voor de opdrachtgever is daarmee voorlopig beperkt tot situaties van opzet of fraude. Zodra duidelijk is welke veranderingen worden doorgevoerd in de beoordelingscriteria zullen bestaande interim-overeenkomsten opnieuw moeten worden getoetst.