Welke WNT-gegevens publiceren?

Home > Kennisbank WNT > WNT-verantwoording en publicatie > Welke gegevens publiceren?

Regelgeving publicatieplicht

De algemene publicatieplicht is omschreven in artikel 4 van de WNT. De te publiceren details zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5 tot en met 5e.

Op deze pagina een samenvatting van de voorschriften en aandachtspunten.

De WNT-verantwoording is als regel onderdeel van de jaarrekening van de instelling.

Kleinere instellingen die geen jaarrekening publiceren kunnen volstaan met de publicatie van een separate WNT-verantwoording met een accountantsverklaring.

Hele kleine organisaties zijn vrijgesteld van het opstellen en publiceren van een WNT-verantwoording. Zie voor de voorwaarden Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5b.

Verantwoordingsmodel BZK

Het ministerie van BZK publiceert jaarlijks op topinkomens.nl een Verantwoordingsmodel als hulpmiddel voor het opstellen van de verantwoording. Dit model bevat ook de nodige toelichtingen op de te publiceren gegevens.

Verschillende sectoren (o.a. zorg, onderwijs en woningcorporaties) hanteren verplichte modellen voor alle aan te leveren jaarcijfers, waarin ook een WNT-verantwoording is opgenomen.

Andere instellingen kunnen het Verantwoordingsmodel gebruiken. Toepassing van dit model is niet verplicht, het is voldoende als de wettelijk verplichte gegevens in een WNT-verantwoording zijn opgenomen.

Verantwoordingsmodel 2020 Light versie

Door aanscherping van de wetgeving en uitbreiding van de informatiebehoefte van ministeries is het model de laatste jaren uitgegroeid tot een omvangrijk document. Aangezien een belangrijk deel van het model betrekking heeft op situaties die in de praktijk weinig voorkomen heeft WNTadvies.nl een lightversie ontwikkeld die voor de meeste instellingen toereikend is (download).

Te publiceren gegevens van de instelling

Voor de instelling wordt vermeld

- het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de instelling.

- indien van toepassing: de sectorregeling, de klasse waarin de instelling is ingedeeld.

- voor de sector zorg en jeugdhulp: de berekende score voor de klassenindeling.

Uitbreiding te publiceren gegevens 2020 e.v.

Per 1 januari 2020 is het aantal te verstrekken gegevens uitgebreid.

Deze nieuwe informatieverplichtingen kunnen van toepassing zijn als een leidinggevend topfunctionaris tevens (tegelijkertijd)

  • een ander dienstverband heeft bij de WNT-instelling

  • een dienstverband heeft bij een gelieerde rechtspersoon

  • een dienstbetrekking heeft als leidinggevend topfunctionaris bij een andere (niet-gelieerde) WNT-instelling

Het gaat om informatie gaat die als regel niet beschikbaar is in de administratie van de WNT-instelling. Het is voor de instellingen waar dit van toepassing is aan te raden om in de loop van 2020 alvast te inventariseren welke nieuwe informatie moet worden opgeleverd en hoe dit kan worden georganiseerd.

Gedetailleerde informatie is opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5.

Publicatie van bezoldiging onder € 1.700 is niet verplicht

In de Uitvoeringsregeling WNT is de publicatieplicht voor topfunctionarissen beperkt tot een bezoldiging van meer dan € 1.700. Bij een lagere bezoldiging is publicatie van het bedrag niet wettelijk verplicht. Naam en functie moet wel worden vermeld.

Toepassing van deze regeling is niet verplicht. Het kan ook verwarrend zijn, bijvoorbeeld als een toezichthouder een hogere beloning op jaarbasis heeft, maar incidenteel in een jaar onder € 1.700 uitkomt omdat slechts een deel van het jaar is gewerkt.

Bij een geheel onbezoldigde raad van toezicht of bestuur kan het in het kader van transparantie juist de voorkeur hebben om dit expliciet te vermelden in de verantwoording.

Voor ''medisch specialisten'' geldt geen publicatieplicht

De werkzaamheden van als ''medisch specialist'' vallen niet onder de WNT. Dit deel van de bezoldiging wordt niet gepubliceerd en is ook niet genormeerd. Deze uitzondering (WNT artikel 1.5a ) geldt onder andere voor artsen, tandartsen en apothekers.

Voor de WNT-verantwoording van niet-topfunctionarissen geldt vaak een ander bezoldigingsmaximum

De bezoldiging van niet topfunctionarissen moet worden gerapporteerd als deze hoger is dan het algemene bezoldigingsmaximum( 2020 € 201.000). Het bezoldigingsmaximum van de instelling (sectorregeling) is daarbij niet van belang.

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt bij de toetsing voor niet-topfunctionarissen op overschrijding gecorrigeerd voor het werken in deeltijd, maar niet als slechts een deel van het jaar is gewerkt.