Corrigeren van de bezoldiging

Home > Kennisbank WNT > WNT bezoldiging en toetsing > Corrigeren van de bezoldiging

Soorten correcties

Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. En dat geldt zeker bij de uitvoering van een complexe wet als de WNT.

Correcties kunnen allerlei oorzaken hebben. Het kan zijn dat deze ontstaan door afspraken in de arbeidsovereenkomst waarvan later wordt vastgesteld dat deze niet aan de WNT voldoen. Maar het kan ook gaan om gegevens die pas later beschikbaar komen of uitvoeringsfouten bij de uitbetaling, in de berekeningen en/of de verslaglegging.  

Op deze pagina wordt aangegeven hoe veel voorkomende correcties kunnen worden aangepakt. 

Fouten die nog in het boekjaar kunnen worden gecorrigeerd

Als de fout kan worden gecorrigeerd in de salarisadministratie van het betreffende jaar, dan is er voor de WNT verder geen probleem. 

Ontstaat er een onverschuldigde betaling?

Fouten in de gemaakte afspraken en/of de uitbetaling kunnen tot gevolg hebben dat er een niet toegestane overschrijding ontstaat (zie Toetsen aan het WNT-maximum). Dan is er sprake van een onverschuldigde betaling die moet worden teruggevorderd van de topfunctionaris (WNT artikel 1.6). 

Of er al dan niet een (wijziging in een) onverschuldigde betaling ontstaat heeft ook invloed op de correctiemethode. 

Fouten in de salarisadministratie, geen onverschuldigde betaling. 

De salarisadministratie van het betreffende kalenderjaar is de basis voor de WNT-verantwoording. Als er foutieve bedragen zijn uitbetaald, ingehouden of gecorrigeerd in de salarisadnministratie zonder dat dit leidt tot (correctie van) een onverschuldigde betaling, dan wordt in de WNT-verantwoording uitgegaan van de in de salarisadministratie opgenomen bedragen. Een correctie wordt verwerkt in de WNT-verantwoording over het jaar waarin deze correctie is doorgevoerd in de salarisadministratie. 

Fouten in de salarisadministratie, onverschuldigde betaling. 

Er kunnen foutieve bedragen zijn uitbetaald of ingehouden in de salarisadministratie die leiden tot een onverschuldigde betaling. In dat geval worden de bedragen van de bezoldigingscomponenten in de WNT-verantwoording gecorrigeerd met de onverschuldigd betaalde bedragen. 

Als de onverschuldigde betaling is terugbetaald vóór de vaststelling van de jaarrekening, dan behoeft deze verder niet expliciet te worden vermeld in de WNT-verantwoording.  

Als de onverschuldigde betaling niet is terugbetaald vóór de vaststelling van de jaarrekening, dan moet daarvan melding worden gemaakt in de WNT-verantwoording. De controlerend accountant is daarnaast verplicht de onverschuldigde betaling te melden bij de minister van BZK.  

Fouten in de WNT-verantwoording, geen onverschuldigde betaling.

Als na de vaststelling van de jaarrekening blijkt dat de WNT-verantwoording onjuist was, dan moet een correctie (foutherstel) worden opgenomen in de eerstvolgende jaarrekening als het gaat om een fout groter dan € 5.000. Fouten kleiner dan € 5.000 mogen worden gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers, in overleg met de controlerend accountant. 

Fouten in de WNT-verantwoording, met onverschuldigde betaling.

Als na de vaststelling van een jaarrekening blijkt dat de  WNT-verantwoording een fout bevat  die leidt tot een (wijziging in) een onverschuldigde betaling dan moet deze fout worden gecorrigeerd in het eerstvolgende boekjaar na constatering van de fout. 

Verslaggeving over foutherstel

In de Uitvoeringsregeling WNT,artikel 5d is aangegeven welke gegevens bij foutherstel moeten worden gepubliceerd.